Prof. Dr. Atalay ARKAN

Prof. Dr. Atalay ARKAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Egepol Hastanesi

Randevu Al
  • Hekim Özgeçmişi
  • Videolar


İŞ DENEYİMİ
Lisans Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1974
Tıpta Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji Anabilim Dalı 1984
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987
Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji 1989
Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı 2011
Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 2013

YABANCI DİLLER
İngilizce

BİLİMSEL YAYINLAR
1-THE EFFECTS OF STATIC STRETCHING ON ANAEROBIC PERFORMANCE IN ATHLETES WITH DIFFERENT FLEXIBILITY LEV... 2019
2-Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views... 2018
3-The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat... 2017
4-a comparison of match analysis in soccer within the context of offside rule revision... 2017
5-Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit... 2016
6-Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats... 2016
7-Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hema... 2013
8-Gebe tavşanlarda bupivakainin olüşturduğu epileptiform EEG aktivitesi üzerine efedrinin etkisi... 2008
9-Obstetrik Hastalarda Nonobstetrik Cerrahi ve Anestezinin Fetus Üzerine Etkisi... 2006
10-Anestezide beklenmedik durumlar: hiperglisemi ve elektrik kesintileri (olgu sunumu)... 2005
11-Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erke... 2004
12-Effects of pressure-controlled and volume-controlled inverse ratio ventilation on haemodynamic param... 2003
13-Endotrakeal tüp ve pilot balonunda hasarlamalar: 2 olgu sunumu... 2003
14-Addison Hastalığı ve Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)... 2003
15-Hızlı vankomisin infüzyonunun yan etkilerini antihistaminikler azaltır mı?... 2002
16-Effects of normovolaemic haemodilution on middle cerebral artery blood flow velocity and oxygen deli... 2002
17-Azaltılmış Taze Gaz Akımlı Anestezi Yöntemleri... 2001
18-Pediyatrik olgularada kaudal blok uygulamsında klonidin ile bupivakainin karşılaştırılması... 1999
19-Tavşanlarda oluşturulan Hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteri translo... 1998
20-Çocuk Hastalarda rektal premedikasyonda klonidin ile midazolamın karşılaştırılması... 1998
21-Doğum analjezisinde epidural % 0.125 bupivakain-fentanyl (50 ?g) ile %0.125 bupivakain-meperidin (2... 1997
22-Enteral beslenme sırasında gelişen özafagus tıkanması ( Olgu sunumu)...1997
23-Epidural yolla uygulanan benzodiazepinlerin tavşan solunum sistemi, homodinamik ve spinal kord üze... 1997
24-New Technique for Catheterization of the Sacral Canal in Rabbits... 1996
25-Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması... 1995
26-Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik... 1995
27-Deri altına yerleştirilen santral venöz kateterler... 1995
28-Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi... 1993
29-The Wake-Up Test and SSEP Monitoring During Spinal Surgery... 1992
30-Vazomotrik Başağrılarının (Migren) fonksiyol Tedavisinde Akupunktur.... 1991
31-Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yönt...1991
32-Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi... 1991
33-Genel Anestezi Altında Yapılan Kraniyotomilerde İnsizyon Yerine % 1' lik Prilocain (Citanest... 1990
34-Abdominal Cerrahi Girişimlerde Genel Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunun Genel Anest... 1990
35-Spinal Epidural Kombinasyon Anestezisinde Meperidin... 1990
36-Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etki... 1990
37-Düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması... 1990
38-Servikal Kord Travmalı Hastalarda Pulmoner Sorunlar... 1990
39-Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test... 1990
40-Total intravenous anesthesia with propofol in orthopaedic spine surgery and the wake-up test... 1990
41-İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında tiopenton-prilokain kombinasyonu... 1989
42-Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi uygulaması... 1989
43-Nadir bir Komplikasyon? Ekspiratuvar obstrüksiyon... 1989
44-Eine seltene Komplikation mit expiratorischer Obstruktion... 1989
45-Serum Psödokolinesteraz Aktivitesinin Muhtelif Yöntemler ile Tayini.... 1989
46-Premedikasyonda oral olarak kullanılan flunitrozepamın oral diazem ve intramuskuler diazem-atropin... 1989
47-Çocuk Anestezisinde Vecuronyum Bromid' in Priming Yöntemi ile Uygulanması... 1989
48-% 0.5' lik İzobar ve Hiperbar Bupivacaine ( Carbostesine R ) nin Spinal Anestezi uygulamasında Kar... 1989
49-"Nadir Bir Komplikasyon-Ekspiratuar Obstrüksiyon ''... 1989
50-Rohypnol Morfin ile Genel Anestezi.... 1989
51-Karsinomlu hastalarda Tens, Nöral terapi, epidural katater ile yapılan ağrı tedavisi.... 1989
52-Meperidin (25 mg) ile Postanestezik Üşüme - Titremelerin Durdurulması.... 1987
53-"Pulmoner Yağ Embolisi'' (Bir olgu Nedeniyle )... 1987
54-Spinal Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunda Fentanyl ve Morfinin Yeri... 1987
55-Spinal - Epidural Anestezi ile Spinal Anestezinin karşılaştırılması... 1986

KİTAP YAZARLIĞI
1-Kas Gevşeticiler ve Kolinesteraz İnhibitörleri Güncel Anestezi Ders Notları...2016
2-Anesteziyoloji,postoperatif ağrı tedavisi ve uygulamalrında ilaç etkilişimleri Temel ve Sistematik Cerrahi... 2005
3-Continuous infusion of fentayl-propofol and alfentanik-propofol as anaesthetic methods in spinal surgery and the wake up test Intravenous Anaesthesia... 1991

KONGRELER
1-Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması... 25/10/2017 - 29/10/2017
2-Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
3-NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/20164-
4-Psychophysiological arousal, individual differences and performance in athletes... 24/06/2015 - 27/06/2015
5-The relationship between functional movement screen and swimming performance... 02/04/2015 - 05/04/2015
6-The effects of static stretching exercises on anaerobic performance in male athletes with different ... 07/11/2014 - 09/11/2014
7-Açık kalp ameliyatları sırasında serebrsl pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respira... 01/10/2014 - 05/10/2014
8-A Comparision of Match Analysis and Physiologial Demans of Soccer Within the Context of Offside Rule... 30/05/2013 - 02/06/2013
9-Terminal Dönem Serviks Kanseri Hastasında Ağrı Palyasyonu Amacıyla Torakal Epidural Kateter Uyg... 07/12/2012 - 11/12/2012
10-Elektrik Çarpması Sonrası Kolu Ampüte Edilen Hastada Fantom Ağrısı... 07/12/2012 - 11/12/2012
11-Ratlarda gece-gündüz sevufluran uygulamasının melatonin düzeyi üzerine etkisinin karşılaşt�... 26/10/2011 - 30/10/2011
12-Epidural kateter tesbit materyaline bağlı ciltte gelişen mantar enfeksiyonu... 29/09/2011 - 02/10/2011
13-Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom... 29/09/2011 - 02/10/2011
14-İntratekal bupivakainin dansitesi ve barisitesinin sezaryen olgularında hemodinami ve motor blok �... 29/10/2008 - 01/11/2008
15-Ratlarda intraserebroventriküler verilen rokuronyumun santral sinir sistemi üzerine etkileri ve ep... 25/10/2007 - 28/10/2007
16-Tavşan pnömoperitoneum modelinde genel anestezi ve epidural anestezinin intestinal perfüzyon üze... 27/11/2003 - 01/12/2003
17-Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan olgularda, midazolam-remifentanil... 27/11/2003 - 01/12/2003
18-Pediyatrik nöroanestezi uygulamalarımızda sevofluranın uyanma üzerine etkilerinin retrospektif ... 25/04/2003 - 27/04/2003
19-Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan hastalarda, remifentanil ve fenta... 01/01/2002 - 02/01/2002
20-Subaraknoid Kanama Nedeniyle Opere Edilen Hipertiroidili bir Olguda Postoperatif Dönemde Gelişen T... 25/10/2000 - 29/10/2000
21-Rectal premedication in children: clonidine compared with midazolam... 01/04/2000 - 04/04/2000
22-the comparison of the caudal route epidural labour analgesia with the lumbar route.... 04/04/1999 -
23-Lumbal disk operasyonu sonrası kaudal-epidural morfin sülfat uygulanması... 28/10/1998 - 01/11/1998
24-Geriyatrik hastalarda kısa girişimlerde ketamin-propofol ile alfentanil-propofol kombinasyonların... 28/10/1998 - 01/11/1998
25-Lomber disk cerrahisinde erken postoperatif ağrının önlenmesinde kaudal-epidural morfin sulfat e... 15/05/1998 - 19/05/1998
26-Amitriptilin zehirlenmesi (olgu sunumu)... 24/10/1997 - 28/10/1997
27-Yüksek kardiyak riskli bir hastada nonlardiyak cerrahide anestezi indüksiyonu ve idamesi... 05/12/1996 - 08/12/1996
28-Yoğun Bakım Hastalarında endotrakeal tüpün malpozisyonunun değerlendirilmesi... 25/10/1996 - 29/10/1996
29-Zor entübasyonda laringeal maske yaklaşımı... 25/10/1996 - 29/10/1996
30-Tavşanlarda oluşturulan hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteriyel tran... 25/10/1996 - 29/10/1996
31-Hipoglisemik diffüz serebral etkilenme... 25/10/1996 - 29/10/1996
32-Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın serum kreatinin kinaz (CK), aspartat amino tr... 26/03/1996 - 30/03/1996
33-Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın plazma glutamat değerlerine etkisi... 26/03/1996 - 30/03/1996
34-The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral isch... 30/10/1995 - 03/11/1995
35-The effect of magnesium sulphate to serum creatine kinase, aspartate amino transferase, lactate dehi... 30/10/1995 - 03/11/1995
36-Kombine spinal epidural anestezide (CSE) fentanil kullanımının yeri... 17/10/1995 - 22/10/1995
37-Deneysel Anestezi Uygulamalarında Keçi ve Koyunların Kolay Orortrakeal İntubasyonu İçin Yeni L... 02/11/1994 - 06/11/1994
38-Karaciğer transplantasyonu... 02/11/1994 - 06/11/1994
39-yoğun bakım bakteri florasının ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi... 02/11/1994 - 06/11/1994
40-Hızlı Entübasyonda Tiyopental ve Propofol Karşılaştırması... 27/10/1993 - 30/10/1993
41-Hava yolu direnci artmış hastalarda magnezyum sülfat tedavisinin yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
42-İntrakraniyal girişimlerde magnezyum sülfat'ın yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
43-erken mobilizasyon için cerrahi uygulamanın ARDS'de prognoza olumlu etkisi... 27/10/1993 - 31/10/1993  
44-Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
45-Nöroanestezide arduan(pipecuronium bromür) uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
46-Geriatrik Anestezi; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi?nde 5 yıllık retrospektif çal... 27/04/1992 - 29/04/1992
47-Alt ekstremite ameliyatlarında turnike uygulanmasının metabolik etkileri... 18/10/1991 - 23/10/1991
48-Kalp Akciğer pompası süresince propofol-thiopental uygulamalarının karşılaştırılmalı olar... 18/10/1991 - 23/10/1991
49-Continous infusions of fentanil-propofol and alfentanil-propofol as anesthetic methods in supine sur... 01/04/1991 - 04/04/1991
50-Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
51-omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
52-Açık kalp cerrahisinde propofol ve fentanil kontinü infüzyonu ile total intravenöz anestezi... 07/11/1990 - 10/11/1990
53-A case of type II popliteal entrapment syndrome with its succesful surgical treatment... 23/09/1990 - 27/09/1990
54-Total intravenous anaesthesia with propofol in orthopaetic spine surgery... 08/05/1990 - 09/05/1990
55-Vekuronyum için değişik priming zamanlarının maksimal depresyon süresine etkileri... 25/09/1989 - 27/09/1989
56-Glycopyrrolate (Robinul) ve atropin?in mide sekresyonu volümüne, pH?sına ve kalp dakika atım sa... 25/09/1989 - 27/09/1989
57-İntrakraniyal girişimlerde thiopental-prilocaine infüzyonları kombinasyonu... 25/09/1989 - 27/10/1989
58-Kombination von thiopental-prilocain infusionen bei intrakraniellen aneurysma operationen... 12/09/1989 - 16/09/1989
59-Eine seltene koplikation mit expiratorischer obstruktion... 01/09/1989 - 03/09/1989
60-Genel anestezi altında yapılan kraniotomilerde insizyon yerine %1?lik prilokain infiltrasyonu ile ... 26/10/1988 - 29/10/1988
61-Spinal epidural kombinasyonunda dolantin... 26/10/1988 - 29/10/1988
62-spinal anestezi ile peridural analjezi kombinasyonunda fentanyl ve morfinin yeri... 26/10/1987 - 31/10/1987

1-THE EFFECTS OF STATIC STRETCHING ON ANAEROBIC PERFORMANCE IN ATHLETES WITH DIFFERENT FLEXIBILITY LEV... 2019
2-Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views... 2018
3-The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat... 2017
4-a comparison of match analysis in soccer within the context of offside rule revision... 2017
5-Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit... 2016
6-Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats... 2016
7-Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hema... 2013
8-Gebe tavşanlarda bupivakainin olüşturduğu epileptiform EEG aktivitesi üzerine efedrinin etkisi... 2008
9-Obstetrik Hastalarda Nonobstetrik Cerrahi ve Anestezinin Fetus Üzerine Etkisi... 2006
10-Anestezide beklenmedik durumlar: hiperglisemi ve elektrik kesintileri (olgu sunumu)... 2005
11-Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erke... 2004
12-Effects of pressure-controlled and volume-controlled inverse ratio ventilation on haemodynamic param... 2003
13-Endotrakeal tüp ve pilot balonunda hasarlamalar: 2 olgu sunumu... 2003
14-Addison Hastalığı ve Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)... 2003
15-Hızlı vankomisin infüzyonunun yan etkilerini antihistaminikler azaltır mı?... 2002
16-Effects of normovolaemic haemodilution on middle cerebral artery blood flow velocity and oxygen deli... 2002
17-Azaltılmış Taze Gaz Akımlı Anestezi Yöntemleri... 2001
18-Pediyatrik olgularada kaudal blok uygulamsında klonidin ile bupivakainin karşılaştırılması... 1999
19-Tavşanlarda oluşturulan Hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteri translo... 1998
20-Çocuk Hastalarda rektal premedikasyonda klonidin ile midazolamın karşılaştırılması... 1998
21-Doğum analjezisinde epidural % 0.125 bupivakain-fentanyl (50 ?g) ile %0.125 bupivakain-meperidin (2... 1997
22-Enteral beslenme sırasında gelişen özafagus tıkanması ( Olgu sunumu)...1997
23-Epidural yolla uygulanan benzodiazepinlerin tavşan solunum sistemi, homodinamik ve spinal kord üze... 1997
24-New Technique for Catheterization of the Sacral Canal in Rabbits... 1996
25-Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması... 1995
26-Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik... 1995
27-Deri altına yerleştirilen santral venöz kateterler... 1995
28-Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi... 1993
29-The Wake-Up Test and SSEP Monitoring During Spinal Surgery... 1992
30-Vazomotrik Başağrılarının (Migren) fonksiyol Tedavisinde Akupunktur.... 1991
31-Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yönt...1991
32-Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi... 1991
33-Genel Anestezi Altında Yapılan Kraniyotomilerde İnsizyon Yerine % 1' lik Prilocain (Citanest... 1990
34-Abdominal Cerrahi Girişimlerde Genel Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunun Genel Anest... 1990
35-Spinal Epidural Kombinasyon Anestezisinde Meperidin... 1990
36-Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etki... 1990
37-Düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması... 1990
38-Servikal Kord Travmalı Hastalarda Pulmoner Sorunlar... 1990
39-Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test... 1990
40-Total intravenous anesthesia with propofol in orthopaedic spine surgery and the wake-up test... 1990
41-İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında tiopenton-prilokain kombinasyonu... 1989
42-Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi uygulaması... 1989
43-Nadir bir Komplikasyon? Ekspiratuvar obstrüksiyon... 1989
44-Eine seltene Komplikation mit expiratorischer Obstruktion... 1989
45-Serum Psödokolinesteraz Aktivitesinin Muhtelif Yöntemler ile Tayini.... 1989
46-Premedikasyonda oral olarak kullanılan flunitrozepamın oral diazem ve intramuskuler diazem-atropin... 1989
47-Çocuk Anestezisinde Vecuronyum Bromid' in Priming Yöntemi ile Uygulanması... 1989
48-% 0.5' lik İzobar ve Hiperbar Bupivacaine ( Carbostesine R ) nin Spinal Anestezi uygulamasında Kar... 1989
49-"Nadir Bir Komplikasyon-Ekspiratuar Obstrüksiyon ''... 1989
50-Rohypnol Morfin ile Genel Anestezi.... 1989
51-Karsinomlu hastalarda Tens, Nöral terapi, epidural katater ile yapılan ağrı tedavisi.... 1989
52-Meperidin (25 mg) ile Postanestezik Üşüme - Titremelerin Durdurulması.... 1987
53-"Pulmoner Yağ Embolisi'' (Bir olgu Nedeniyle )... 1987
54-Spinal Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunda Fentanyl ve Morfinin Yeri... 1987
55-Spinal - Epidural Anestezi ile Spinal Anestezinin karşılaştırılması... 1986
Güncelleme: 19/11/2019