HASTA SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme

Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere, sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.

Önerilere Uyma

Tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme

Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastane kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Saygı Gösterme

Hastane içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Enfeksiyon Kontrolü

Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Ödeme Sorumluluğu

Ödemelerini kendileri yapacak olan hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

Uygunsuz Talep

Hasta, yetkili doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

HASTA HAKLARI

01.08.1998 Tarih ve 23420 sayılı Resmi gazetede; Hasta Hakları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

HASTA HAKLARI İLKELERİ

Kurumumuzda Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki Hasta Hakları İlkelerine uyulmaktadır.

a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel İnsan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur.

b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.

d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her Birey, Öncelikle Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik, Sağlık Hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olan ve Dil, Din, Irk veya Mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden faydalanma (yararlanma) hakkına sahiptir.

Bilgi İsteme Hakkı

Kurumumuza başvuran Hastalarımız; Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteme hakkı ve Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Bilgilendirme ve Onay HakkıKurumumuza başvuran Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri, önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahet ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı

Kurumumuza Başvuran Hasta, sağlık durumu hakkında, yakınlarının ya da hiç kimsenin (Yetkili merciler hariç olmak üzere) bilgilendirilmemesini talep edebilir.

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu olan, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan Tabip' lerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Sağlık kuruluşumuzda hizmet verme imkanlarının yoğunluk veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

Hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni alma hakkıdır. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım hakkı

Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Kurumumuzda; Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda her türlü Sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

Saygı Görme Hakkı

Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli, güler yüzlü ve her türlü hijyenik şartlar sağlanmış bir ortamda Sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

Kurumumuza başvuran her bireyin; güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Bu Hak doğrultusunda Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler Hastanemizde Özel Güvenlik Birimi tarafından alınır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere, hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Şikayet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

 

Güncelleme: 18/01/2019