Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Kurumsal

Kişiye Özel İlgi EGEPOL’de

Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 225 yatak kapasitesine sahiptir.  Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şevkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir. 2021 yılında sağlık grubu içinde yerini alan Evde Sağlık Birimi ve Egepol Mobil Sağlık oluşumları ile hastane dışı sağlık hizmetlerinde pandemi koşulları da göz önüne alınarak yeni yatırımlar yapılmış ve  yıl içerisinde hizmete girmesi planlan Egepol International Hastanesi ile Ege Bölgesinde 325 yatak kapasitesine ulaşarak tüm bölgeye ve sağlık turizmi alınanda yaptığı iş birlikleri ile dünya geneline sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Vizyonumuz

Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle, öncelikle Ege bölgesinde, daha sonra tüm Türkiye'de ve daha sonra Uluslararası çalışmalarla “hastane denince akla ilk gelen marka bir kuruluş” olmaktır.

Misyonumuz

Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak insan odaklı bir sağlık hizmeti çerçevesinde mükemmelliği yakalamak ve sürekliliği sağlamaktır.

Temel Değerlerimiz

•Yasal esaslara uymak •Sağlık Kalite Standartları (SKS) şartlarına uymak •Uluslararası hasta güvenliği şartlarını sağlamak •Tıp ve uygarlık etiğine bağlılık •İnsanı doğal ve bütün haliyle kabullenmek •Hasta haklarına saygı duymak •Beden ve ruh sağlığını korumak •Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamak •Sürekli ve ekonomik sağlık hizmeti vermek •Sürekli iyileştirmeyi sağlamak

Hasta Hakları İlkeleri
 • Hasta Hakları Yönetmeliği;

  01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de belirtildiği üzere temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan hasta haklarını somut hale getirmek; sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine imkan sağlamak; hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Egepol Sağlık Grubu'nda, sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki Hasta Hakları İlkeleri'ne uyulmaktadır:

 • a) Fiziki, ruhi ve sosyal yönden

  tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur.

 • b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi

  varlığını koruma ve geliştirme hakkının haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin bulunmadığı kabul edilerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

 • c) Sağlık hizmetinin verilmesinde hastaların

  ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.

 • d) Kişinin vücut bütünlüğüne ve

  diğer kişilik haklarına tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında dokunulamaz.

 • e) Kişi, kendi rızası ve

  Sağlık Bakanlığı'nın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

 • f) Kanunla müsaade edilen haller ile

  tıbbi zorunluluklar dışında hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Hasta Hakları
 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

  Hastanemize başvuran her birey adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sunulan tüm sağlık hizmetinden dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın faydalanma hakkına sahiptir.

 • Bilgi İsteme Hakkı

  Hasta, hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğini öğrenmek ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi edinmek amacıyla sözlü veya yazılı bilgi isteme hakkına sahiptir.

 • Bilgilendirme Hakkı

  Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi, doktorlar tarafından önerilen tıbbi girişimleri, girişimlerin potansiyel risk veya yararını, alternatiflerini, tedaviyi almama halinde gelişecek süreci içeren tüm bilgiyi anlayabileceği dil ve yöntemle alma hakkına sahiptir.

 • Onay Hakkı

  Hasta; tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında tedaviyle ilgili ciddi yan etkileri, ölüm riski, nekahat süreciyle ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

 • Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı

  Hasta, sağlık durumu hakkında yetkili merciler hariç yakınları da dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir.

 • Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

  Hasta, tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşunu seçme, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

  Hasta, tedavisinden sorumlu sağlık personelinin kimliğini, görev ile unvanlarını öğrenme, ilgili sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

  Yoğunluk sebebiyle hizmet verme imkanının sınırlı olması durumunda sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır.

 • Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

  Hastanın, durumunun gerektirdiği şekilde tıbbi özenle hizmet alma hakkı vardır. Hasta, hayatının kurtarılması ya da sağlığının korunmasının mümkün olmadığı durumlarda dahi ıstırabının azaltılması veya dindirilmesi amacıyla tedavi alma hakkına sahiptir.

 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı

  Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tanısının konulması, tedavi ve bakımının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

  Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

 • Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

  Hasta, her türlü sağlık hizmetini mahremiyete uygun bir ortamda alma hakkına sahiptir.

 • Saygı Görme Hakkı

  Hastanın, her türlü koşulda kişisel itibarı korunarak saygılı, şefkatli, güler yüzlü ve hijyenik şartlar sağlanmış bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

  Hasta, dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

 • Güvenlik Hakkı

  Kurumumuza başvuran her bireyin; güvende olma ve bunu isteme hakkı vardır. Bu hak doğrultusunda hasta, ziyaretçi ve refakatçilerin can ve mal güvenlikleri için her türlü tedbir hastanemizin özel güvenlik birimi tarafından alınır.

 • Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

  Hasta, muayene ve tedavi sırasında kendisine yardımcı olmak üzere, sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olacak şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 • Şikâyet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

  Hasta ve hasta ailesi; haklarının ihlali halinde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlukları
 • Bilgi Verme

  Hastanın tanısının doğru konulabilmesi ve en uygun tedavinin uygulanabilmesi için kendisine hizmet eden doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermesi çok önemlidir.

 • Önerilere Uyma

  Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için hekimi tarafından tedavi planına uyması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili sağlık personelinin, doktorun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceği bakım planını yerine getirmesini kabul etmelidir.

 • Planlanan Tedaviyi Reddetme

  Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.

 • Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

  Hastane kural ve uygulamalarına uyması beklenmektedir.

 • Saygı Gösterme

  Hastane içerisindeki hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uymalıdır.

 • Enfeksiyon Kontrolü

  Hem kendi hem de diğer hastaların sağlığını tehlikeye atmamak adına enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için hastanın önerilen tüm önlemlere hassasiyetle dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır.

 • Ödeme Sorumluluğu

  Hastanın, eğer ödemesini kendisi yapacaksa tetkik ve tedavi giderlerini eksiksiz olarak ödemesi önemlidir. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar verildiğinde doğacak zararın hasta ya da hasta yakını tarafından karşılanması beklenmektedir.

 • Hasta Ziyaretçisi

  Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşmalarını sağlayabilmek için aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul edilmesi çok önemlidir. Ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması tüm hastaların sağlığının korunması için hayati önem taşımaktadır.

 • Uygunsuz Talep

  Hastanın, yetkili doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulanması için talepte bulunmaması kendi sağlığı açısından çok önemlidir.

Son Güncelleme: 13/12/2021